Privacy Policy

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: April 2023

Wij bij LemonPay B.V., met als handelsnaam Klearly (“LemonPay” , “ons”, “wij”, of “onze”), erkennen en respecteren het belang van het handhaven van de privacy van onze klanten en hun eindgebruikers. Dit Privacybeleid beschrijft de soorten informatie die wij van u verzamelen wanneer u onze App gebruikt, of de Diensten die daarop beschikbaar zijn (“App”).. Dit Privacybeleid legt ook uit hoe wij de verzamelde informatie verwerken, overdragen, opslaan en openbaar maken, evenals uw mogelijkheid om bepaalde vormen van gebruik van de verzamelde informatie te controleren. Indien hierin niet anders is gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter de betekenis die aan hen is gegeven in de gebruiksvoorwaarden, beschikbaar in de App (“Voorwaarden”). “U” betekent elke volwassen gebruiker van de Diensten, inclusief namens een Merchant die onze klant is.

Indien u een individu bent gevestigd in de Europese Unie (“EU Individu”), kunnen enkele aanvullende voorwaarden en rechten op u van toepassing zijn, zoals hierin beschreven. LemonPay is de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die in dit Privacybeleid worden beschreven. Onze statutaire zetel is gevestigd te Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam. Wanneer wij informatie verwerken in het kader van de levering van Diensten aan Merchants, inclusief met betrekking tot de klanten van elke Merchant, fungeert de toepasselijke Merchant als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot Persoonsgegevens van dergelijke klanten en fungeert LemonPay namens haar als verwerker.

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie die verwijst naar, gerelateerd is aan, of geassocieerd is met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of zoals anderszins kan worden gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving. Dit Privacybeleid geeft in detail aan welke Persoonsgegevens door ons worden verzameld in verband met de levering van de Diensten.

Privacybeleid Belangrijkste Punten

1. Persoonsgegevens die wij als Verwerker verzamelen.
2. Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en rechtsgrondslag.
3. Bijkomend gebruik.
4. Het delen van de Persoonsgegevens die wij verzamelen.
5. Internationale Overdracht.
6. Beveiliging.
7. Uw rechten-Toegang tot en beperking van ons gebruik van bepaalde persoonsgegevens.
8. Bewaring van gegevens.
9. Cookies en soortgelijke technologieën.
10. Toepassingen en diensten van derden.
11. Mededelingen.
12. Kinderen.
13. Wijzigingen in het Privacybeleid .
14. Opmerkingen en vragen.

***

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen als gegevensbeheerder. Als u een klant bent van een van onze Merchants, kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken, waaronder de laatste vier cijfers van uw creditcard, het type creditcard dat u gebruikt, het bedrag van uw transactie, de tijd en datum van uw transactie, de locatie van uw transactie, en kunnen wij uw gegevens opnemen in geaggregeerde analytische gegevens die wij aan Merchants verstrekken. Wanneer wij dit doen, fungeren wij als een verwerker en fungeert de betreffende Merchant als een verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwerken dergelijke klantgegevens namens de betreffende Merchant en volgens diens instructies en kunnen deze gegevens delen met de betreffende Merchant. Voor meer informatie over onze verwerkingsactiviteiten in deze hoedanigheid of om uw privacyrechten met betrekking tot deze activiteiten uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende Merchant.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en rechtsgrondslag . Afhankelijk van uw gebruik verzamelen wij verschillende soorten gegevens. Wij en onze externe onderaannemers en dienstverleners gebruiken de gegevens die wij verzamelen voor verschillende doeleinden, zoals hieronder gespecificeerd. U bent niet wettelijk verplicht ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken, maar als u weigert dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij u mogelijk niet registreren voor de Oplossing en/of u niet alle of een deel van de Diensten leveren.

2.1. Beheerders – Indien u houder bent van een ‘Beheerder’-account op de Oplossing, verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens over u.

2.1.1. Registratiegegevens – Wanneer u uw bedrijf registreert bij onze Oplossing, dient u ons de volgende Persoonlijke Gegevens te verstrekken: uw naam, e-mailadres of telefoonnummer (indien gevraagd), alsmede uw geboortedatum, geregistreerde adres, soort bedrijf, bedrijfsnaam, bedrijfstak, bedrijfslocatie en IBAN-nummer. Wij zullen u ook moeten authenticeren en uw identiteit verifiëren. Hiervoor hebben wij een foto van uw foto-ID nodig, evenals een selfie.

Hoe we deze gegevens gebruiken: (1) om u te registreren en u te voorzien van deDiensten, inclusief om contact met u op te nemen over het registratieproces enuw gebruik van de Diensten; (2) om te voldoen aan onze KYC/KYB/AMLverplichtingen of andere financiële regelgeving; (3) om fraude te voorkomen, deveiligheid te beschermen van en eventuele problemen aan te pakken met de Oplossing,inclusief toezicht op het voorkomen van witwassen van geld of financiering vanterrorisme; en (4) om u te voorzien van informatieve nieuwsbrieven enpromotiemateriaal met betrekking tot onze Diensten. Voor meer informatie overonze direct marketing activiteiten en hoe u uw voorkeuren kunt controleren,verwijzen wij u naar de sectie Direct Marketing hieronder.

 

Rechtsgrondslag: (1) Wanneer wij deze Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van deregistratie en om u de Diensten te verlenen, doen wij dit in het kader van deuitvoering van een overeenkomst met u. (2) Wanneer wij deze Persoonsgegevensverwerken om te voldoen aan onze KYC/KYB-verplichtingen of financiëleregelgeving, doen wij dit om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (3) Wanneerwe deze Persoonsgegevens verwerken om fraude te voorkomen, de veiligheid van deDiensten te beschermen en/of problemen met de Diensten aan te pakken, doen wedit op basis van onze legitieme belangen om onze Diensten in goede werking enop een veilige manier te onderhouden. (4) Wanneer we deze Persoonsgegevensverwerken om u te voorzien van informatieve nieuwsbrieven en promotiemateriaalmet betrekking tot onze Diensten, doen we dit op basis van onzegerechtvaardigde belangen om onze Diensten te promoten.

2.1.2. Materiaal dat u uploadt – Wanneer u inventarisfoto’s uploadt en beschrijvingen van inventarisitems in de Oplossing toevoegt, verzamelen wij die informatie en koppelen wij die aan uw account.

Hoe wij deze gegevens gebruiken: Om u te voorzien van de Diensten.

Rechtsgrondslag: Om een contract met u uit te voeren.

2.2. Gebruikers – Als u een ‘Gebruikers’-account (als Beheerder of Medewerker) hebt op de Oplossing, verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens over u.

2.2.1. Registratiegegevens – Om uw gebruikersaccount aan te maken, zal uw accountbeheerder u een link bezorgen met een uitnodiging om een account aan te maken. Om het registratieproces te voltooien, zullen wij u vragen om ons uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord te geven.

Hoe we deze gegevens gebruiken: (1) om u te registreren en u te voorzien van deDiensten, inclusief om contact met u op te nemen over het registratieproces enuw gebruik van de Diensten; en (2) om fraude te voorkomen, de veiligheid tebeschermen van en eventuele problemen aan te pakken met de Oplossing.

Rechtsgrondslag: (1) Wanneer wij deze Persoonsgegevens verwerken met het oog opregistratie en om u de Diensten te verlenen, doen wij dit in het kader van deuitvoering van een contract met u. (2) Wanneer wij deze Persoonsgegevensverwerken met het oog op het voorkomen van fraude, het beschermen van deveiligheid van en/of het aanpakken van problemen met de Diensten, doen wij ditop basis van onze gerechtvaardigde belangen om onze Diensten in goede werkingen op een veilige manier te onderhouden.

2.2.2. Transactiegegevens – Wanneer u een transactie verricht met behulp van de App, verzamelen wij gegevens over de door u tot stand gebrachte transactie, waaronder het transactiebedrag, de verkochte inventarisitems, gepersonaliseerde tags en de GPS locatie waar de transactie plaatsvond. Wij verzamelen ook uw IP adres en het type apparaat dat is gebruikt om de transactie te genereren. Voor meer informatie over de cookies en soortgelijke technologieën die wij gebruiken en hoe u uw voorkeuren kunt aanpassen, verwijzen wij u naar het gedeelte Cookies en soortgelijke technologieën hieronder.

Hoe we deze gegevens gebruiken: Wij compileren deze gegevens in geaggregeerde analyses die ons in staat stellen om (1) het gebruik en de werking van de Oplossing te beoordelen, (2) geaggregeerde rapporten op te stellen voor de betreffende Merchant over zijn algemene verkoopprestaties, inclusief inzichten die zijn afgeleid van de geaggregeerde gegevens, (3) onze Diensten te verbeteren; en (3) nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Afhankelijk van uw toestemming verzamelen wij uw GPS-locatie om fraude te voorkomen, de veiligheid van onze Diensten te beschermen en voor risicopreventie.

Wettelijke grondslag: Wanneer wij deze Persoonsgegevens verwerken om rapporten te maken voor onze Merchants, doen wij dit om een contract voor hen uit te voeren. Wanneer we deze Persoonsgegevens verwerken voor alle andere doeleinden die hierboven zijn genoemd, doen we dat op basis van onze legitieme belangen om onze Diensten te onderhouden en te verbeteren. We verzamelen GPS-locatie op basis van uw toestemming.

2.2.3. Materiaal dat u uploadt – Wanneer u notities of beschrijvingen verstrekt met betrekking tot transacties die u via de Oplossing verricht, verzamelen wij die informatie.

Hoe wij deze gegevens gebruiken: Om u te voorzien van de Diensten.

Rechtsgrondslag: Om een contract met u uit te voeren.

3. Bijkomend gebruik .

3.1. Statistische Informatie en Analytics. Wij en/of onze dienstverleners gebruiken analytische tools, waaronder Mixpanel en Firebase, om informatie te verzamelen en te analyseren over het gebruik van de Diensten, zoals hoe vaak gebruikers de App gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken wanneer zij de App gebruiken, en welke andere sites en mobiele applicaties zij gebruikten voorafgaand aan hun bezoek aan de App. Door het analyseren van de informatie die wij ontvangen, kunnen wij statistische informatie samenstellen over een verscheidenheid van platforms en gebruikers, hetgeen ons helpt om onze Diensten te verbeteren, trends en behoeften van klanten te begrijpen en nieuwe producten en diensten te overwegen, en bestaande producten en diensten aan te passen aan de wensen van de klant. De informatie die wij verzamelen is anoniem en geaggregeerd en wij zullen deze niet koppelen aan Persoonsgegevens. Wij kunnen dergelijke anonieme informatie delen met onze partners, zonder beperking, op commerciële voorwaarden die wij naar eigen goeddunken kunnen bepalen.

3.2. Direct Marketing. Zoals hierboven beschreven, kunnen wij, als u een Beheerder bent, Persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van onze producten en Diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. Wij kunnen per e-mail, telefoon of via andere kanalen contact met u opnemen. In alle gevallen zullen wij uw voorkeuren respecteren voor de manier waarop u wilt dat wij de marketingactiviteiten met betrekking tot u beheren. Om uw privacyrechten te beschermen en om ervoor te zorgen dat u controle heeft over de manier waarop wij marketing met u beheren:

3.2.1. Wij zullen stappen ondernemen om direct marketing tot een redelijk en evenredig niveau te beperken en u alleen mededelingen toe te zenden waarvan wij denken dat ze voor u van belang of relevant kunnen zijn.

3.2.2. U kunt ons vragen te stoppen met het verzenden van e-mailmarketing door de Afmelden-link te volgen die u vindt op alle e-mailmarketingberichten die wij u sturen. U kunt ook contact met ons opnemen via [email protected].

4. Het delen van de Persoonsgegevens die wij verzamelen . Wij delen uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, als volgt:

4.1. Gelieerde ondernemingen. Wij delen informatie, inclusief uw Persoonsgegevens, met onze gelieerde onderneming, LemonPay Ltd. wanneer dit noodzakelijk is om u te voorzien van onze producten en Diensten, en om ons bedrijf te beheren.

4.2. Merchants. Wij delen informatie, inclusief uw Persoonsgegevens, met de Merchant waaraan uw account is gekoppeld, wanneer dit noodzakelijk is om u en de betreffende Merchant te voorzien van onze producten en Diensten.

4.3. Dienstverleners en onderaannemers. Wij maken informatie, inclusief Persoonsgegevens die wij van en/of over u verzamelen, bekend aan onze vertrouwde dienstverleners en onderaannemers, die hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en die dergelijke informatie uitsluitend namens ons gebruiken om: (1) ons te helpen u te voorzien van de Diensten; en (2) te helpen bij hun inzicht in hoe gebruikers onze Diensten gebruiken.

Dergelijke dienstverleners en onderaannemers verlenen ons diensten op het gebied van gegevensopslag, betalingsverwerking, identiteitscontrole, gegevensanalyse en administratieve diensten.

4.4. Gegevensbeheerders. Wanneer u onze Diensten gebruikt, maken wij uw Persoonsgegevens ook bekend aan een andere derde partij, zoals zakenpartners, die optreedt als een onafhankelijke, afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het verzamelen van uw Persoonsgegevens. De details en contactinformatie van dergelijke verantwoordelijken voor de verwerking zijn hieronder vermeld.

Valitor [email protected]

4.5. Bedrijfsoverdrachten. Uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt als onderdeel van, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva of overname (inclusief in geval van liquidatie). In dat geval blijven uw Persoonsgegevens onderworpen aan de bepalingen van dit Privacybeleid.

4.6. Wetshandhaving en wettelijke openbaarmakingen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden: (i) indien wij te goeder trouw menen dat openbaarmaking aangewezen is om onze rechten of die van derden, ons eigendom of onze veiligheid te beschermen (met inbegrip van de handhaving van de Voorwaarden en dit Privacybeleid); (ii) indien vereist door de wet, een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of andere wetshandhavings gerelateerde kwesties, agentschappen en/of autoriteiten; of (iii) indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke en/of reglementaire verplichting, bijvoorbeeld om te voldoen aan audit- en andere wettelijke vereisten.

5. Internationale Overdracht

5.1. Wij maken gebruik van onderaannemers en dienstverleners en hebben filialen die gevestigd zijn in andere landen dan het uwe, zoals Israël, en sturen hen informatie die wij ontvangen (met inbegrip van Persoonsgegevens). Wij voeren dergelijke internationale overdrachten uit voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij zullen ervoor zorgen dat deze derden onderworpen zullen zijn aan schriftelijke overeenkomsten die hetzelfde niveau van privacy- en gegevensbescherming waarborgen als in dit Privacybeleid wordt uiteengezet, met inbegrip van passende rechtsmiddelen in geval van schending van uw gegevensbeschermingsrechten in een dergelijk derde land.

5.2. Wanneer wij uw Persoonsgegevens overdragen aan derden die buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) zijn gevestigd en wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving, zorgen wij ervoor dat deze gegevens een vergelijkbare mate van bescherming krijgen door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende beschermingsmaatregelen wordt toegepast:

5.2.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau te bieden voor Persoonsgegevens.

5.2.2. Wanneer wij gebruik maken van bepaalde dienstverleners die niet gevestigd zijn in landen met een passend beschermingsniveau zoals bepaald door de Europese Commissie, kunnen wij gebruik maken van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die Persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als die welke zij in de EER hebben.

5.3. Neem contact met ons op via [email protected] als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de doorgifte van uw Persoonsgegevens buiten de EER.

6. Beveiliging . Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, beleidslijnen en procedures geïmplementeerd en onderhouden, die zijn ontworpen om het risico van onopzettelijke vernietiging of verlies, of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens te beperken, passend bij de aard van dergelijke gegevens. De maatregelen die wij nemen omvatten:

6.1. Waarborgen – De fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die wij gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, omvatten beveiligde servers, firewalls, antivirus en SSL-encryptie van gegevens.

6.2. Toegangscontrole – Wij spannen ons in voor een goed beheer van de systeemingangen en beperken de toegang tot geautoriseerd personeel op basis van de “need to know”-regel van de “least privilege”-regel en trekken de toegang onmiddellijk in na beëindiging van het dienstverband.

6.3. Personeel – Wij eisen van nieuwe werknemers dat zij geheimhoudingsovereenkomsten ondertekenen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de in de sector gangbare praktijk.

6.4. Versleuteling – Wij versleutelen de gegevens tijdens het transport met behulp van veilige TLS 1.2-protocollen.

6.5. Normen en certificeringen – We hebben onze systemen gebouwd op infrastructuur van derden die is gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met ISO 27001 (Informatieveiligheidsbeheer)/ ISO 27017 (Cloudbeveiliging)/ ISO 27018 (Cloudprivacy), ISO 27701 (Beveiligingstechnieken), ISO 22301 (Beveiliging en veerkracht), ISO 9001 (Kwaliteitsbeheersystemen), en CSA STAR CMM v3.0.1. Onze betalingsverwerker voldoet aan de gegevensbeveiligingsnormen van de Payment Card Industry (PCI DSS 3.2).

6.6. Back-up van databases – Van onze databases wordt periodiek een back-up gemaakt voor bepaalde gegevens en deze wordt regelmatig gecontroleerd. Back-ups worden gecodeerd en opgeslagen binnen de productieomgeving om hun vertrouwelijkheid en integriteit te bewaren, worden regelmatig getest om de beschikbaarheid te garanderen en zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel.

6.7. Geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij, hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

6.8. Aangezien de beveiliging van informatie gedeeltelijk afhangt van de beveiliging van de computer die u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt om gebruikers-ID’s en wachtwoorden te beschermen, verzoeken wij u passende maatregelen te nemen om deze informatie te beschermen.

7. Uw rechten – Toegang tot en beperking van ons gebruik van bepaalde persoonsgegevens . Behoudens de toepasselijke wetgeving en bepaalde vrijstellingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die wij uitvoeren, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij of andere voor de verwerking verantwoordelijken over u bewaren, zoals hieronder nader beschreven. Voor verzoeken tot uitoefening van dergelijke rechten met betrekking tot informatie die in het bezit is van andere verwerkingsverantwoordelijken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke. Indien u wenst dat wij alle onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken in kennis stellen, gelieve dit verzoek te specificeren wanneer u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en al het redelijke doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk te honoreren en in ieder geval binnen de termijnen die door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden voorgeschreven. Wij behouden ons het recht voor om redelijk bewijs te vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u informatie verstrekken en/of aan uw verzoeken voldoen, zoals hieronder beschreven:

7.1. Recht op toegang. U hebt het recht om te weten welke Persoonsgegevens wij over u verzamelen en, in sommige gevallen, om deze Persoonsgegevens aan u te laten meedelen. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij u hiervoor een vergoeding vragen. Het is mogelijk dat wij u niet alle informatie kunnen verstrekken waarom u verzoekt, en in dat geval zullen wij trachten u uit te leggen waarom.

7.2. Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een contract met u en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, kunt u het recht hebben (ons te verzoeken) om u of een andere partij een kopie te verstrekken van de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

7.3. Recht op correctie van Persoonsgegevens. Behoudens de beperkingen in de toepasselijke wetgeving, kunt u ons verzoeken om onnauwkeurige, onvolledige of verouderde Persoonsgegevens bij te werken, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.

7.4. Verwijdering van Persoonsgegevens (“Recht om te worden vergeten”). Als u een EU-individu bent, hebt u het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen indien: (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, (ii) onze verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u uw toestemming hebt ingetrokken, (iii) u met succes uw Recht op Bezwaar hebt uitgeoefend (zie hieronder), (iv) de verwerking onwettig was, of (v) wij verplicht zijn de gegevens te wissen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen informatie niet herstellen zodra deze is gewist. Om er zeker van te zijn dat wij geen Persoonsgegevens meer verzamelen, dient u ook onze App van uw mobiele apparaten te verwijderen, uw account bij ons te beëindigen, en onze cookies te wissen van elk apparaat waarop u onze App heeft gebruikt. Wij kunnen bepaalde Persoonsgegevens bewaren (ook na uw verzoek om deze te verwijderen) voor controle- en archiveringsdoeleinden, of zoals anderszins is toegestaan en/of vereist onder de toepasselijke wetgeving.

7.5. Recht op beperking van de verwerking. Als u een EU-persoon bent, kunt u ons vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken indien: (i) u de juistheid ervan hebt betwist en wilt dat wij de verwerking beperken totdat dit is geverifieerd; (ii) de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat wij de Persoonsgegevens wissen; (iii) de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, maar wij deze nog wel nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; (iv) u gebruik hebt gemaakt van uw Recht op Bezwaar (hieronder) en wij bezig zijn met het verifiëren van onze legitieme gronden voor verwerking. Wij kunnen uw Persoonsgegevens na een verzoek tot beperking onder bepaalde omstandigheden blijven gebruiken.

7.6. Direct Marketing Opt Out. U kunt op elk moment van gedachten veranderen over uw keuze om marketingcommunicatie van ons te ontvangen en/of uw Persoonsgegevens te laten verwerken voor direct-marketingdoeleinden. Als u dat doet, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen via [email protected]. Wij zullen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in behandeling nemen, maar het kan enkele dagen duren voordat wij onze gegevens hebben bijgewerkt en de opt-out van kracht is.

7.7. Recht op bezwaar. Als u een EU-persoon bent, kunt u bezwaar maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die onze gerechtvaardigde belangen als rechtsgrondslag heeft, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Als u bezwaar maakt, hebben wij de gelegenheid om aan te tonen dat wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

7.8. Intrekking van toestemming. U kunt uw toestemming intrekken in verband met elke verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van een eerder verleende toestemming. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking.

7.9. Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Als u een EU-individu bent, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, maar wij verzoeken u beleefdheidshalve om te proberen eventuele problemen eerst met ons op te lossen.

8. Bewaring van gegevens

8.1. Behoudens de toepasselijke wetgeving bewaren wij Persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Wij kunnen informatie uit onze systemen verwijderen zonder u daarvan in kennis te stellen zodra wij van mening zijn dat deze niet langer noodzakelijk is voor deze doeleinden. Bewaring door een van onze verwerkers kan variëren in overeenstemming met het bewaringsbeleid van de verwerker.

8.2. In sommige omstandigheden kunnen wij uw Persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke, regelgevende, fiscale, audit- of boekhoudkundige vereisten en zodat wij een accuraat overzicht hebben van uw transacties met ons in het geval van klachten of betwistingen, of wanneer wij redelijkerwijs geloven dat er een rechtszaak over uw Persoonsgegevens of transacties in het verschiet ligt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken, en of die doeleinden kunnen worden bereikt met andere middelen, alsmede met de toepasselijke wettelijke vereisten.

8.3. Neem contact met ons op via [email protected] indien u nadere informatie wenst over de bewaartermijnen voor de verschillende soorten van uw Persoonsgegevens.

9. Cookies en soortgelijke technologieën . Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om een aantal redenen, onder meer om uw ervaring te helpen personaliseren. Bij toegang tot de Oplossing wordt u op de hoogte gesteld van het gebruik van en de plaatsing van cookies en andere soortgelijke technologieën op uw apparaat, zoals hierin gespecificeerd.

9.1. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje tekst dat naar het apparaat van een gebruiker wordt gestuurd en lokaal wordt opgeslagen. Het apparaat geeft dit stukje tekst door aan de server van de cookie wanneer deze gebruiker terugkeert.

9.1.1. First-party cookies worden door ons geplaatst, terwijl third-party cookies door een derde partij kunnen worden geplaatst. Wij gebruiken zowel first- als third-party cookies.

9.1.2. Wij kunnen de term “cookies” gebruiken om te verwijzen naar alle technologieën die wij kunnen gebruiken om gegevens in uw browser of apparaat op te slaan of die informatie verzamelen of ons helpen u te identificeren op de hierboven beschreven wijze, zoals web-beacons of “pixel tags”.

9.2. Hoe wij cookies gebruiken. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om een aantal redenen, zoals hieronder gespecificeerd. Wij zullen geen cookies op uw browser plaatsen die niet strikt noodzakelijk zijn, tenzij u eerst toestemming hebt gegeven voor de cookie pop-up.

De specifieke namen en types van de cookies, web-beacons, en andere gelijkaardige technologieën die wij gebruiken kunnen van tijd tot tijd veranderen. De cookies die wij gebruiken, vallen echter over het algemeen in een van de volgende categorieën:

Soort cookie Waarom we deze cookies gebruiken

Prestaties Deze cookies kunnen ons helpen informatie te verzamelen om ons te helpen begrijpen hoe u onze Oplossing gebruikt, bijvoorbeeld of u berichten of specifieke pagina’s hebt bekeken en hoe lang u op elke pagina hebt doorgebracht. Dit helpt ons de prestaties van onze Oplossing te verbeteren.

Analytics Deze cookies verzamelen informatie over uw activiteit op onze oplossing om ons te helpen meer te weten te komen over welke functies populair zijn bij onze gebruikers en hoe onze oplossing kan worden verbeterd.

9.3. Cookies van derden

Mixpanel

Firebase

9.4. Hoe kunt u uw voorkeuren aanpassen? De meeste webbrowsers zijn aanvankelijk zo ingesteld dat zij cookies accepteren, maar u kunt deze instelling wijzigen zodat uw browser ofwel alle cookies weigert ofwel u informeert wanneer er een cookie wordt verzonden. Bovendien bent u vrij om bestaande cookies op elk moment te verwijderen. Houd er rekening mee dat sommige functies van de Diensten mogelijk niet goed werken als cookies zijn uitgeschakeld of verwijderd. Bijvoorbeeld, als u cookies verwijdert die uw accountinformatie of voorkeuren opslaan, zult u deze bij elk bezoek opnieuw moeten invoeren.

10. Toepassingen en diensten van derden . Elk gebruik van toepassingen of diensten van derden is op eigen risico en onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke derden.

11. Communicatie. Wij behouden ons het recht voor u service-gerelateerde berichten te sturen, waaronder serviceaankondigingen en administratieve berichten, zonder u de mogelijkheid te bieden deze berichten niet te ontvangen. Indien u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, kunt u uw account opzeggen.

12. Kinderen . Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van zestien (16) jaar. In het geval dat u ontdekt dat een persoon onder de leeftijd van zestien (16) jaar zich heeft geregistreerd zonder ouderlijke toestemming, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

13. Wijzigingen in het Privacybeleid. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om deze aan te passen aan de wettelijke vereisten en de manier waarop wij ons bedrijf runnen, en wij zullen alle updates op deze webpagina plaatsen. Kom af en toe terug naar deze pagina om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de laatste versie. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen wij trachten u daarvan op de hoogte te stellen door middel van een kennisgeving in onze App of via e-mail.

14. Opmerkingen en vragen . Indien u opmerkingen of vragen hebt over dit Privacybeleid of indien u één van uw wettelijke rechten zoals hierin uiteengezet wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

15. De Engelstalige versie van dit Privacybeleid is bindend. Deze Nederlandstalige versie wordt alleen aangeboden voor uw gemak en begrip. Mochten er inconsistentie bestaan tussen deze Nederlandstalige versie en de Engelstalige versie van dit Privacybeleid, dan prevaleert de Engelstalige versie.

Download de app nu & zet je account op in 5 minuten

Bel mij terug

Vul dit formulier in, en wij bellen u zo snel mogelijk.

Zij gingen je al voor:

Geus Walder

Commercieel directeur

Zij gingen je voor: