Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: April 2023

LemonPay B.V., met als handelsnaam Klearly (“LemonPay”, “ons”, “onze”, of “wij”), een in Nederland opgerichte onderneming, heeft een oplossing ontwikkeld waarmee handelaren (“Merchants”) betalingen kunnen innen van hun klanten met behulp van hun persoonlijke mobiele apparaten door middel van NFC-technologie (“Oplossing”), die voor u beschikbaar is via onze mobiele applicatie (“App”). Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) regelen uw toegang tot en gebruik van de App en de daarop beschikbare diensten (“Diensten”). Ons Privacybeleid, beschikbaar in de App (“Privacybeleid”) en de DPA (hieronder gedefinieerd) regelt onze verzameling, verwerking en overdracht van Persoonsgegevens (zoals deze term wordt gedefinieerd in hetPrivacybeleid). “U” betekent een Merchant die de Diensten gebruikt, hetzij als een individu dat een Merchant is, hetzij als een gebruiker namens een bedrijf dat een Merchant is.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Door te klikken op de knop “Ik ga akkoord” stemt u in met deze Voorwaarden. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en door de Diensten na wijzigingen te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, klik dan niet op de knop “Ik ga akkoord” en maak geen gebruik van de Diensten.

Indien u zich registreert namens een Merchant die een bedrijf is, verklaart u dat u bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan en de Merchant daaraan te binden en zich te registreren voor de Diensten.

1. Gebruik van diensten

1.1. Met inachtneming van deze Voorwaarden staat LemonPay u toe om op niet-exclusieve basis toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de App, en Diensten voor interne bedrijfsdoeleinden van de Merchant.

1.2. Met de App kunt u contactloze betalingen op uw mobiele apparaat accepteren. U kunt een inventaris creëren door details in te voeren van de producten en/of diensten die de Merchant aanbiedt. Dit kan beschrijvingen en/of foto’s van elk aangeboden artikel of dienst omvatten. Bij het opladen van klanten kunt u het relevante product en/of dienst uit de opgeslagen inventaris selecteren en een bedrag kiezen. De kaart of telefoon van de klant kan worden aangetikt om de transactie te voltooien. Zodra een transactie is voltooid, kunt u een beschrijving van de transactie toevoegen voor uw administratie.

1.3. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om uw klanten te voorzien van ontvangstbewijzen van hun transacties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Ontvangsten kunnen worden gegenereerd via de oplossing. LemonPay wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het verstrekken van ontvangstbewijzen aan uw klanten. Voor zover mogelijk wordt elk logo of inhoud die door u aan het ontvangstbewijs is toegevoegd, beschouwd als Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd).

1.4. LemonPay gebruikt een derde partij betalingsverwerker om uw transacties te verwerken. U bent onderworpen aan de voorwaarden die het gebruik van de dienst van die derde partij en de praktijken van die derde partij voor het verzamelen van persoonsgegevens regelen.

1.5. De oplossing produceert analyses over de verkopen via de App, die worden gebundeld in rapporten. De rapporten bevatten geaggregeerde statistieken over de verkoop, evenals analyses en inzichten op basis van de verzamelde gegevens. Rapporten kunnen naar wens worden geëxporteerd. U verleent LemonPay hierbij een onbeperkte licentie om de gegevens die wij over uw bedrijf verzamelen te gebruiken om deze rapporten te genereren. LemonPay geeft geen garanties met betrekking tot de analytics en / of inzichten in de rapporten en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met de inhoud of het gebruik ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot dat ze zullen zijn van kwaliteit, nauwkeurig, of geschikt voor een bepaald doel.

1.6. Gebruik van en toegang tot de Diensten is ongeldig waar dit wettelijk verboden is. U verklaart en garandeert dat (a) alle registratie-informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig is; (b) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult handhaven; (c) u ten minste 18 jaar oud bent en in staat bent een bindend contract te vormen; (d) uw gebruik van de Diensten niet in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving of verplichtingen die u tegenover derden hebt; en (e) u zich gedurende uw gebruik van de Diensten zult houden aan toepasselijke wet- en regelgeving en deze Voorwaarden. U bent er als enige verantwoordelijk voor dat deze Voorwaarden voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften die op u en de Merchant van toepassing zijn. Het recht op toegang tot de Diensten wordt ingetrokken wanneer deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten verboden is. De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan zestien (16) jaar. Als zodanig mag u geen werknemers of andere gebruikers onder de leeftijd van zestien (16) jaar gebruik laten maken van de Diensten.

1.7. U verklaart en garandeert verder dat (a) wanneer wij Persoonsgegevens van uw klanten namens u verwerken voor het leveren van de Diensten, u wordt beschouwd als de Gegevensverantwoordelijke (zoals gedefinieerd in de GDPR) en u verantwoordelijk bent voor de naleving van uw verplichtingen als Gegevensverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“GDPR”) en wij uitsluitend optreden als Gegevensverwerker (zoals gedefinieerd in de GDPR) namens u, dit alles in overeenstemming met de Gegevensverwerkingsovereenkomst (“DPA”), beschikbaar via de knop onderaan de pagina in de app; (b) u bent verantwoordelijk voor de naleving van uw verplichtingen als Gegevensverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving, waaronder alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en de GDPR (c) u hebt en behoudt gedurende de looptijd van deze Voorwaarden en de DPA alle noodzakelijke rechten en toestemmingen die onder de toepasselijke wetgeving vereist zijn om Persoonsgegevens aan LemonPay te verstrekken en haar in staat te stellen haar Diensten als Verwerker te verlenen; (d) u zult ervoor zorgen dat een dossier van dergelijke toestemmingen wordt bijgehouden, zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving; en (e) u zult LemonPay geen Speciale Categorieën van Gegevens (zoals gedefinieerd in de GDPR) en/of gegevens of informatie verstrekken die onderworpen zijn aan speciale regelgevende of wettelijke beschermingsregelingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gegevens betreffende kinderen en gezondheidsgegevens).

2. Account Registratie

2.1. Om u als “Eigenaar” van een Merchant account te registreren en gebruik te maken van de Diensten, dient u de volgende Persoonsgegevens te verstrekken: uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geregistreerd adres. U zult ook de volgende informatie over uw bedrijf moeten verstrekken: bedrijfsnaam, rechtsvorm, bedrijfstak, bedrijfslocatie, IBAN-nummer en uiteindelijke begunstigden. Wij moeten u ook authentiseren en uw identiteit verifiëren. Hiervoor hebben we een foto van uw identiteitsbewijs en een selfie nodig.

2.2.  In het geval dat u het registratieproces start, maar niet afrondt, kunnen wij contact met u opnemen om onze hulp aan te bieden bij het afronden van het proces.

                                                                                       

2.3. De persoon die de rekening van de Merchant opent, wordt beschouwd als “Eigenaar” van de rekening en heeft volledige toegang tot alle functies van de rekening van de Merchant. Een Eigenaar kan via e-mail extra geautoriseerde gebruikers uitnodigen voor de rekening van de Merchant, de machtigingen voor elke individuele geautoriseerde gebruikersrekening configureren en gebruikersrekeningen verwijderen. Eigenaren zullen ook een overzicht kunnen zien van alle transacties die aan de rekening van de Merchant verbonden zijn en zullen rapporten kunnen openen en exporteren. Elke extra gemachtigde gebruiker moet het registratieproces voltooien, de gevraagde gegevens verstrekken en deze Voorwaarden aanvaarden.

2.4. LemonPay kan naar eigen goeddunken weigeren een rekening voor een individu of entiteit te openen en/of het aantal gebruikers van eigenaars en/of werknemers die een Merchant kan registreren, beperken.

2.5. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account. U bent als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van uw computersysteem en/of mobiele apparaat en alle activiteiten op uw account, zelfs als deze activiteiten niet door u zijn gepleegd. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is LemonPay niet aansprakelijk voor verliezen of schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw account. We controleren niet voor en kunnen niet garanderen dat we zullen leren van of voorkomen van ongepast gebruik van de Diensten.

3. Beëindiging van de rekening

3.1. U kunt te allen tijde om beëindiging van uw account verzoeken door contact op te nemen met onze klantenservice. Na een dergelijk verzoek zullen wij uw account zo snel als redelijkerwijs mogelijk is sluiten. Opschorting of beëindiging van uw account heeft geen invloed op uw verplichtingen onder deze Voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot eigendom, schadeloosstelling, verklaringen en garanties van u, beperking van aansprakelijkheid en betalingsverplichtingen), die door hun betekenis en context bedoeld zijn om na een dergelijke opschorting of beëindiging te blijven bestaan.

3.2. LemonPay kan uw account op elk moment opschorten of beëindigen door drie (3) dagen van tevoren kennisgeving te doen. Bovendien kan LemonPay uw account met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen en kan het alle andere corrigerende maatregelen nemen die het passend acht bij het optreden van een van de volgende gebeurtenissen: (i) schending van de letter of de geest van deze Voorwaarden, (ii) gedrag dat frauduleus, intimiderend, beledigend, illegaal of schadelijk is voor andere gebruikers, derden, of de zakelijke belangen van LemonPay; of (iii) het niet betalen in overeenstemming met de hierin gespecificeerde voorwaarden. Als uw account wordt beëindigd, mag u niet opnieuw lid worden van LemonPay zonder toestemming. LemonPay kan de diensten voor alle gebruikers op elk moment wijzigen of stopzetten. Bij beëindiging van uw account hebt u geen verdere toegang tot gegevens, rapporten of andere inhoud die beschikbaar is via uw account.

3.3. Wij behouden ons het recht voor vermoede schendingen van deze Voorwaarden of illegaal en ongepast gedrag via de Diensten te onderzoeken. Wij zullen samenwerken met alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons opdragen of verzoeken de identiteit, het gedrag of de Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) bekend te maken van iemand van wie wordt aangenomen dat hij of zij deze Voorwaarden heeft geschonden of illegaal gedrag heeft vertoond in verband met de Diensten.

4. Vergoedingen en betaling. Als tegenprestatie voor de diensten, LemonPay verzamelt een bepaald percentage van elke transactie die u voltooit als een verwerking vergoeding. U geeft hierbij toestemming voor het innen van dergelijke bedragen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, zijn vergoedingen niet terugbetaalbaar.

5. Inhoud. Bepaalde soorten inhoud kunnen beschikbaar worden gesteld via de oplossing. “Inhoud” zoals gebruikt in deze Voorwaarden betekent, collectief, alle inhoud op of beschikbaar gesteld via de Diensten, met inbegrip van alle afbeeldingen, foto’s, foto’s, rapporten, en alle wijzigingen of afgeleiden van het voorgaande.

6. Inhoud gebruiker

6.1. LemonPay staat u en andere gebruikers toe om bepaalde soorten inhoud via de Diensten te verstrekken, waaronder afbeeldingen en details van producten en diensten die u aanbiedt, alsmede details van transacties, en alle wijzigingen of afgeleiden van het voorgaande (“Gebruikersinhoud”).

6.2. Gebruikersinhoud is afkomstig van verschillende bronnen. U begrijpt dat LemonPay niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid, geschiktheid of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot de Gebruikersinhoud. Hoewel gebruikers akkoord moeten gaan met deze Voorwaarden, is het mogelijk dat andere gebruikers (inclusief onbevoegde gebruikers) aanstootgevend of obsceen materiaal plaatsen of verzenden en dat u onvrijwillig aan dergelijk materiaal wordt blootgesteld. U doet hierbij afstand van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u met betrekking daartoe tegen ons hebt of kunt hebben.

6.3. LEMONPAY ONDERSCHRIJFT GEEN ENKELE INHOUD OF GEBRUIKERSINHOUD EN WIJST, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF IN VERBAND MET INHOUD OF GEBRUIKERSINHOUD, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE PROBLEMEN DIE VOORTVLOEIEN UIT FOUTEN IN GEBRUIKERSINHOUD DIE TEN BEHOEVE VAN DE INVENTARIS IS VERSTREKT. LEMONPAY WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN GEBRUIKERS (INCLUSIEF NIET-GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS) DIE NIET UITSLUITEND TE WIJTEN ZIJN AAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN LEMONPAY, ONGEACHT OF DERGELIJKE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN PLAATSVINDEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF ANDERSZINS.

7. Beperkingen op gebruikersinhoud

7.1. LemonPay is niet verplicht om Gebruikersinhoud te accepteren, weer te geven of te onderhouden. Bovendien behoudt LemonPay zich het recht voor om door u geüploade Gebruikersinhoud te verwijderen en permanent te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving als dergelijke Gebruikersinhoud vermoedelijk inbreukmakend is, in strijd is met deze Voorwaarden, of in het geval van beëindiging van de toepasselijke account. U bent en blijft volledig en als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die u verstrekt. U verklaart en garandeert dat alle Gebruikersinhoud die u verstrekt, voldoet aan de toepasselijke wetgeving en dat u over alle noodzakelijke rechten, licenties, toestemmingen en autoriteiten beschikt die nodig zijn om dergelijke Gebruikersinhoud te verstrekken.

7.2. Zonder het bovenstaande te beperken, stemt u ermee in dat u geen Gebruikersinhoud zult verzenden, indienen of uploaden of op enigerlei wijze zult handelen die: (i) de wettelijke rechten van anderen schendt; (ii) inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms-, morele, publiciteits-, privacy- of andere rechten van derden; (iii) een illegale, namaak-, frauduleuze, piraterij-, ongeoorloofde of gewelddadige activiteit bevordert (of waarvan u redelijkerwijs gelooft of zou moeten geloven dat dit het geval is); (iv) niet voldoet aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften; (v) materiaal bevat dat wij aanstootgevend achten, inclusief materiaal dat haat, geweld of discriminatie bevordert; (vi) intimiderend of bedreigend is; (vii) obsceen materiaal bevat; en/of (viii) een virus, worm, Trojaans paard of andere schadelijke of verstorende component bevat.

7.3. LemonPay kan, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om Gebruikersinhoud te controleren op ongepast of illegaal gedrag, met inbegrip van automatische middelen, op voorwaarde echter dat LemonPay behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud te behandelen als inhoud die is opgeslagen op aanwijzing van gebruikers waarvoor LemonPay geen redactionele controle uitoefent, behalve wanneer schendingen rechtstreeks onder de aandacht van LemonPay worden gebracht.

7.4. Het is mogelijk dat anderen Persoonsgegevens over u verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de Oplossing of App, zoals Eigenaren of andere gebruikers gekoppeld aan de account van de Merchant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van Persoonsgegevens die u op de Oplossing of via Gebruikersinhoud bekendmaakt door een gebruiker of een derde partij. Door informatie beschikbaar te stellen via de Oplossing of App erkent u dat u dergelijke risico’s begrijpt en ermee akkoord gaat.

8. Gebruiksbeperkingen

8.1. U mag de Oplossing of App, of Dienst niet gebruiken in verband met illegale transacties of transacties die betrekking hebben op materialen waarvan wij hebben vastgesteld dat deze beperkt of verboden zijn, met inbegrip van producten die gereglementeerd zijn, zoals alcohol, drugs, materiaal voor volwassenen, geneesmiddelen, tabak of wapens, of die anderszins verboden zijn door de toepasselijke credit card provider. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren de Dienst te verlenen in verband met een specifieke transactie.

8.2. U mag geen van de volgende dingen doen of proberen te doen of een derde partij daarbij helpen: (1) ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software en/of code, indien en voor zover van toepassing, gebruikt om de Oplossing, App of Diensten te leveren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, met inbegrip van framing of spiegeling van enig deel van de Oplossing, App of Diensten; (2) beveiligingsfuncties van de diensten of functies die het gebruik of kopiëren van Gebruikersinhoud of andere inhoud beschikbaar via de oplossing, App of diensten voorkomen of beperken, omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren; (3) de oplossing, App of diensten of de inhoud daarvan gebruiken in verband met persoonlijke of commerciële inspanningen op enigerlei wijze, behalve voor de doeleinden die specifiek in deze voorwaarden zijn uiteengezet; (4) gebruik maken van een robot, spider, site search of retrieval applicatie, of enig ander handmatig of automatisch apparaat of proces om de navigatiestructuur of presentatie van de Oplossing, App, of Diensten op te halen, te indexeren, te dataminen, of op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen; (5) zonder toestemming gebruik maken van of toegang krijgen tot de account van een andere gebruiker; (6) de Oplossing, App, of Diensten of de inhoud daarvan gebruiken op enigerlei wijze die niet is toegestaan door deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van alle toepasselijke exportwetten en voorschriften om de Diensten en/of enig gerelateerd materiaal te (her)exporteren in strijd met dergelijke wetten.

9. Intellectueel eigendom

9.1. LemonPay of haar licentiegevers, zoals het geval kan zijn, hebben alle rechten, titels en belangen in de oplossing, App, diensten en alle inhoud daarvan (met uitzondering van gebruikersinhoud), met inbegrip van het algemene uiterlijk, tekst, afbeeldingen, grafisch ontwerp, video’s, demo’s, interfaces en onderliggende bronbestanden, en alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten, de handelsmerken, dienstmerken en logo’s daarin, al dan niet gedeponeerd. Tenzij uitdrukkelijk hierin toegestaan, mag u niet de inhoud van de oplossing, App, of Diensten voor enig doel kopiëren, verder ontwikkelen, reproduceren, opnieuw publiceren, wijzigen, downloaden, posten, uitzenden, verzenden of anderszins gebruiken. U zult geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten in de Oplossing, App en/of Diensten verwijderen, wijzigen of verbergen. Alle handelsmerken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen van enig recht om een handelsmerk, dienstmerk, logo of handelsnaam van LemonPay of een derde partij te gebruiken. Als u LemonPay voorziet van feedback over de oplossing, App en/of diensten, kan LemonPay al deze feedback onbeperkt gebruiken en is niet onderworpen aan enige niet-openbaarmakings- of niet-gebruiksverplichtingen met betrekking tot dergelijke feedback.

9.2. U hebt alle rechten, aanspraken en belangen in de gegevens die wij over u, de Merchant, en uw klanten verzamelen, evenals alle Gebruikersinhoud die u verstrekt. Door het gebruik van de Diensten of door het indienen of verstrekken van Gebruikersinhoud verleent u LemonPay het recht om te gebruiken, te kopiëren, afgeleide werken voor te bereiden en/of te wijzigen: (i) de gegevens die wij over u en uw klanten verzamelen en (ii) alle Gebruikersinhoud die u verstrekt op, via of in verband met de Oplossing of App.

10. Disclaimers en afwijzing van garantie

10.1. Alle informatie en Inhoud op de Oplossing of App is alleen voor informatieve doeleinden en LemonPay biedt geen garanties met betrekking daartoe. Uw gebruik van de oplossing, App, en/of diensten is naar eigen goeddunken en op eigen risico. De Diensten en Inhoud daarop worden geleverd op een AS IS en AS AVAILABLE basis zonder garanties van welke aard dan ook. Wij verklaren of garanderen niet dat de Diensten van goede kwaliteit of nuttig voor uw behoeften zullen zijn.

10.2. Alle communicatie tussen u en uw klanten, alle aanbiedingen door u gedaan, transacties uitgevoerd met klanten, en alle juridische, financiële of andere gevolgen die daaruit voortvloeien en/of elk geschil dat ontstaat tussen u en klanten zijn strikt tussen u en de klant en LemonPay zal geen partij zijn. LemonPay neemt geen verantwoordelijkheid voor uw falen om klanten te voorzien van goederen of diensten of andere juridische gevolgen die voortvloeien uit uw relatie met klanten.

10.3. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE OPLOSSING, APP EN/OF DIENSTEN OF ENIGE INHOUD DAARVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING VAN EIGENDOMSRECHTEN, VERLOOP VAN DE HANDEL OF UITVOERING. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, (I) BETREFFENDE DE VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID OF PRESTATIES VAN DE OPLOSSING, APP EN/OF DIENSTEN; (II) DAT DE OPLOSSING, APP EN/OF DIENSTEN VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN OF DAT EVENTUELE FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (III) BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT, GANGBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN ENIGE VERSTREKTE INFORMATIE.

10.4. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u van ons verkregen, schept enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is vermeld. Als u ervoor kiest om op dergelijke informatie te vertrouwen, doet u dat uitsluitend op eigen risico. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe. Bijgevolg is het mogelijk dat sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Controleer uw lokale wetgeving voor eventuele beperkingen of restricties met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.

10.5. U erkent en gaat ermee akkoord dat LemonPay geen data retention service is. Daarom moet u back-ups van uw gegevens maken, en LemonPay is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade of corruptie van deze gegevens.

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1. Zonder af te wijken van het bovenstaande zijn wij niet verantwoordelijk voor fouten, onderbrekingen, defecten of vertragingen in de werking of overdracht, storingen in communicatielijnen, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of wijziging van materialen of Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, computersystemen of -apparatuur, servers, software, storingen als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of op de Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade, inclusief persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van het gedrag van gebruikers van de Diensten. Bovendien aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuiste gegevens, inclusief Persoonsgegevens verstrekt door u of namens u en u verklaart en garandeert hierbij dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle gegevens verstrekt aan LemonPay, inclusief eventuele onjuiste gegevens en u aanvaardt alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van het verstrekken van dergelijke onjuiste gegevens aan ons.

11.2. IN GEEN GEVAL ZAL LEMONPAY, HAAR FILIALEN, OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, RECHTVERKRIJGENDEN OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE, OF DE SCHADE TE VOORZIEN IS EN OF LEMONPAY IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN IN GEEN GEVAL ZAL ONZE MAXIMALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG AAN VERGOEDINGEN DAT DOOR ONS IS ONTVANGEN IN DE TWAALF MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE TOEPASSELIJKE CLAIM OF OORZAAK VAN DE ACTIE IS ONTSTAAN, INDIEN VAN TOEPASSING. ALS ER GEEN VERGOEDINGEN ZIJN BETAALD AAN LEMONPAY VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DAN ZAL LEMONPAY GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U HEBBEN.

12. Vrijwaring. U gaat ermee akkoord LemonPay, haar gelieerde ondernemingen en haar/hun respectievelijke werknemers, directeuren, functionarissen, onderaannemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, schade, of kosten, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven (inclusief redelijke gerechtskosten, advocatenkosten en eventuele administratieve en/of strafrechtelijke boetes) die direct of indirect voortvloeien uit: (a) schending van deze Voorwaarden door u of iemand die uw account en/of computer en/of mobiel apparaat, wachtwoord (al dan niet geautoriseerd) gebruikt; (b) elke claim, verlies of schade als gevolg van uw gebruik of poging tot gebruik van (of onvermogen tot gebruik van) de Oplossing, App, en/of Diensten; (c) uw schending van enige wet of regelgeving of enige van uw verplichtingen, verklaringen of garanties hieronder, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van enige privacy en/of gegevensbescherming wetten en regelgeving waaraan u bent onderworpen; (d) uw inbreuk op enig recht van een derde partij; (e) enige claims van uw klanten met betrekking tot goederen en diensten die door u zijn geleverd of bedoeld zijn om door u te worden geleverd; en (f) enige andere zaak waarvoor u hieronder of onder de toepasselijke wetgeving verantwoordelijk bent. U mag een dergelijke rechtszaak niet schikken of compromitteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen ons in een dergelijke rechtszaak op eigen kosten laten vertegenwoordigen door een raadsman van onze keuze.

13. Publiciteit. LemonPay kan verwijzen naar Merchant als haar klant, onder meer door het weergeven van Merchant’s naam en logo op LemonPay’s website en ander marketingmateriaal.

14. Kennisgevingen. Alle vereiste kennisgevingen op grond van deze Voorwaarden kunnen worden verzonden per aangetekende post of e-mail (met elektronische bevestiging van aflevering) naar de adressen van de partijen die hierin zijn vermeld of die bij de registratie zijn verstrekt, al naar gelang het geval, en een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen één (1) werkdag na bezorging per koerier, vier (4) werkdagen na bezorging per aangetekende post en één (1) werkdag na e-mailverzending en schriftelijke bevestiging van ontvangst van een dergelijke verzending.

15. Diversen. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zonder inachtneming van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, en de bevoegde rechtbanken in Nederland zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die hieruit voortvloeien. In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden vervangen door een uitvoerbare bepaling die het effect van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Niets in deze Voorwaarden creëert een agentschap, dienstverband, joint venture of partnerschap relatie tussen u en LemonPay of stelt u in staat om te handelen namens LemonPay. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en alle andere overeenkomsten die bestaan tussen ons en u met betrekking tot dit onderwerp worden hierbij geannuleerd. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan zonder voorafgaande kennisgeving toewijzen en/of overdragen aan derden. U zult uw rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan niet overdragen en elke overdracht die in strijd is met het voorgaande zal nietig zijn. Geen verklaring van afstand van een inbreuk of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een eerdere of latere inbreuk of verzuim.

16. Opmerkingen en vragen. Indien u opmerkingen of vragen hebt over dezeVoorwaarden of indien u één van uw wettelijke rechten zoals hierin uiteengezet wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

17. Taal. De Engelstalige versie van deze Voorwaarden zijn bindend. Deze Nederlandstalige versie wordt alleen aangeboden voor uw gemak en begrip. Mochten er inconsistentie bestaan tussen deze Nederlandstalige versie en de Engelstalige versie van deze Voorwaarden, dan prevaleert de Engelstalige versie.

Download de app nu & zet je account op in 5 minuten

Bel mij terug

Vul dit formulier in, en wij bellen u zo snel mogelijk.

Zij gingen je al voor:

Geus Walder

Commercieel directeur

Zij gingen je voor: